Madda jaalalaa.

.

Hundi jaalachuu fi jaalatamuu fedha. Ergasii garuu namoota lakkoofsaan xiqqaatu magaalicha keessatti hafe.

(Ibroota 610) Utuu gargar hin kutin hojii kanarratti hirmaachuunkee jaalala Waaqayyoo keessatti of eegdee akka jiraattu si gargaara.

Bineensotaa fi allaattiis dabalatee.

Dirree Viitality. . jaalaladhuga.

Humni.

Fayyadamni miidiyaa hawaasaa kanneen waaee jaallalleesaanii maxxansan yoo daangaa itti godhan malee haala jireenyaa fi walitti dhufeenya jaalala irratti dhiibbaa guddaa qabachuu oggeessoonni. Waraanaan dura Baakmut keessa uummanni 70,000 tahu jiraata ture. 2K views 6 months ago KIYYOO neworomomusic.

E. .

Forwarded from Oolmaa Addunyaa.

Garuu of danda&39;ee dhabachuu hin dandeenye.

. .

May 22, 2023 Lakkoofsi namoota bara 2022 keessa murteen duaa irratti darbee ajjeefaman kan waggoota shan darban keessatti raawwataman irra olaanaadha jedhe Aminastii Intarnaashinaal. Channel keenya qophiilee jaalala irratti hundaa&39;an kanneen akka Asoosamaa, Walaloo, Danbalii Jaalalaa, Xalayaa Jaalalaa fi kkf of keessatti hammata.

.
.
3- Kennaa dha, dinqisiifadhu.

Jaalala Jaalalli miira humna guddaa qabuudha.

5 Dhugaa waaee Yihowaa, kaayyoosaafi waaee isatti amanuu ibsu jalqabaaf yeroo itti baratterratti mee yaadi.

Walaloo daambali jaalala seena jaalala dhugaa baay'ee bareda ta. Waaee waaqayyoo namaa fi waaee fayyina bara baraa dhugaa dogoggora hin qabne of keessaa qabachuu isaa. .

. . . Aug 16, 2020 B) Jaalala dhugaa fullaaa tae Buuurri jaalalaa dhugaa amantaadha (Kiristoosi). (bbcafaanoromoo)Kitaabni Gaazexeessaa Obsii Filee Barsiisaa Baqqalaa Lataa waliin barreessan kuni seenaa artistoota afurii (Haacaaluu Hundeessaa, Eebbisaa Addunyaa, Usmaayyoo Muusaa Daadhii Galaan) kan himudha.

Jan 15, 2015 Hewwaanis, Addaam isa isheen irraa fudhatamtee wajjin walitti dhufeenya cimaa akka qabdu isheetti dhagaamee akka ture hin shakkisiisu.

. 221-23) Yihowaan namootaaf dandeettii jaalala argisiisuu waan kenneef, dhiiraa fi dubartiin tokko jaalala cimaa fi hin badne waliif qabaachuu ni dandau.

(bbcafaanoromoo)Kitaabni Gaazexeessaa Obsii Filee Barsiisaa Baqqalaa Lataa waliin barreessan kuni seenaa artistoota afurii (Haacaaluu Hundeessaa, Eebbisaa Addunyaa, Usmaayyoo Muusaa Daadhii Galaan) kan himudha.

Hundi jaalachuu fi jaalatamuu fedha.

.

In argaam qaroonsaa.

(Ibroota 610) Utuu gargar hin kutin hojii kanarratti hirmaachuunkee jaalala Waaqayyoo keessatti of eegdee akka jiraattu si gargaara.